Onze school


Samen met uw kind heten wij u van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze gemeentelijke basisschool stelt. Wij wensen uw kind(eren) een vruchtbaar en prettig schooljaar. Het dynamisch schoolteam zet zich ten volle in om een open school te zijn waar elk kind de kans krijgt zich evenwichtig en zelfstandig te ontplooien. Wij bieden onderwijs aan waarin het kind centraal staat. Voor ons betekent lesgeven niet alleen ‘leerstof’ geven, niet enkel het hoofd maar ook het hart en de handen zijn belangrijk. Wij willen bij de kinderen verwondering en leergierigheid opwekken. Naast een ‘leergemeenschap’ moet de school ook een ‘leefgemeenschap’ zijn. Pas als een kind zich veilig, gelukkig en gewaardeerd voelt krijgt het vleugels bij alles wat er in het verdere leven te leren valt. Onze school wil veelzijdige vorming geven waarbij kwaliteit voorop staat. Wij staan open voor vernieuwing met zin voor traditie. Wij streven naar een school waar kinderen het leren ‘aangenaam en aantrekkelijk’ vinden, kortom een school waar kinderen zich ‘thuis’ voelen. Van harte welkom aan onze kleuters en leerlingen. Jullie komen terecht in een boeiende en nieuwe wereld. Samen maken wij er een aangenaam schooljaar van ! 

WAT IS ONZE MISSIE?

In het huis dat onze school is, willen wij kinderen dag in dag uit laten wonen. Dit huis wil een open venster zijn op de wereld, de mensen, de dingen … Onze school vormt een leefgemeenschap van leerlingen, ouders en alle personeelsleden waarin we samenwerken om kinderen te helpen ontplooien tot een veelzijdige persoonlijkheid.

ONZE DOELSTELLINGEN :

uw kind opvoeden tot een zelfstandige jonge volwassene

uw kind zin voor verantwoordelijkheid bijbrengen

uw kind waardering en zorgzaamheid voor het alledaagse leren opbrengen

uw kind bevestigen in zijn spontaneïteit en creativiteit

uw kind stimuleren tot solidariteit, verdraagzaamheid en samenwerking

HET PEDAGOGISCH PROJECT

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en 3 wijkafdelingen hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de lokale gemeenschap willen we streven naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor zo’n ruim mogelijk publiek.

Elk kind trachten we centraal te stellen, elk kind moet ernstig genomen worden, de klemtoon wordt gelegd op de mogelijkheden van elk kind en niet op de onmogelijkheden. Het is belangrijk dat de school een leeromgeving creëert die kinderen aanmoedigt en waarin ieder kind de nodige zorg en aandacht krijgt die het verdient.

Ervaring en onderzoek leert dat we meer moeten streven naar interne differentiatie dan naar externe differentiatie. Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen. Dit houdt in dat we de morele-godsdienstige, de cognitieve, de psycho-motorische, de dynamisch-affectieve, de sportieve, de sociale en de culturele opvoeding in evenwicht trachten te houden.

In de school moeten de kinderen het leren ‘aangenaam en aantrekkelijk’ vinden. De school vormt een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. Ze begeleidt het kind in zijn groei naar het “volle leven”, zodat het optimaal kan functioneren in de samenleving. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes moet het kind ook openstaan voor wat gebeurt in de maatschappij, zowel op het levensbeschouwelijk, politieke, sociale, culturele en wetenschappelijk vlak. Het kind moet dit op zijn niveau kunnen benaderen en er een mening over formuleren. Zo tracht de school kritische mensen te vormen, klaar om in onze maatschappij te stappen. Samen met alle participanten willen we dit als team nastreven.

ALGEMENE BEPALINGEN

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVING VAN DE LEERLING

Kinderen kunnen op onze school ingeschreven worden :

 • op de schooldagen tussen 8 u. en 17 u.
 • op de werkdagen tussen 1 juli en 6 juli
 • en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus tussen 9 u. en 12 u.
 • na afspraak met de directeur of één van de leraren bij huisbezoek
 • door één van de leerkrachten op opendeurdagen, kennismakingsdagen, schoolfeesten, …

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals de SIS- kaart van het kind.

Ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en het schoolreglement dat ze ondertekenen voor akkoord.

LEERPLICHT

 

KLEUTERS

Kleuters kunnen pas ingeschreven worden vanaf de datum dat ze twee jaar en 6 maanden zijn.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijke opgelegde instapdata, nl. : de eerste schooldag :

 • na de zomervakantie
 • na de herfstvakantie
 •  na de kerstvakantie
 •  1 februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na O.L.H.- Hemelvaart
LAGER ONDERWIJS

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.

Afwezigheden dienen gewettigd te worden. Onwettige afwezigheden worden door de school strikt opgevolgd. Bij problematische afwezigheden start de school in overleg met het CLB een begeleidingsdossier op.

SCHOOLVERANDEREN

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. De ouders oordelen autonoom over de schoolverandering. Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, is rechtsgeldig de eerste schooldag na de datum van poststempel of ontvangstbewijs. De schoolverandering wordt per aangetekend schrijven meegedeeld door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. Problematische afwezigheden worden binnen de 10 dagen doorgegeven van de oude school naar de nieuwe school.

PED. STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

De leerkrachten willen alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden in de dagelijkse klaspraktijk. Daarom volgen wij regelmatig nascholingen en studiedagen. In de loop van het schooljaar worden 2 pedagogische studiedagen georganiseerd. De leerlingen hebben op deze dagen vrijaf.

Soms volgen leerkrachten ook vormingen tijdens de lesuren. In dit geval worden de leerlingen zo goed mogelijk opgevangen door de andere leerkrachten of een vervangende leraar.

HET ONDERWIJSAANBOD

In de kleuterschool streven de kleuterjuffen de ontwikkelingsdoelen na. Op het einde van de lagere school, dienen de leerlingen de eindtermen basisonderwijs te hebben bereikt om te kunnen overgaan tot het middelbaar onderwijs.

Om de doelen uit ons pedagogisch project te realiseren, werken we, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming
 • taal –vanaf het vijfde leerjaar ook Frans
 • wereldoriëntatie
 • wiskundige initiatie
 • wiskunde
 • leren leren

en de leergebiedoverschrijdende thema’s:

 • leren leren
 • sociale vaardigheden
 • ICT

In de 3de kleuterklas wordt initiatie Frans gegeven met behulp van de methode ‘Pistache’. Deze initiatie wordt verder gezet naar de lagere school.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod van het lager onderwijs twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders de keuze levensbeschouwelijke vakken. Zij ondertekenen daartoe een keuzeformulier. De keuze kan pas gewijzigd worden bij het begin van een nieuw schooljaar of bij schoolverandering.

Op het einde van het 6de leerjaar nemen de leerlingen deel aan de eindtoetsen van OVSG.

DE SCHOOLVERZEKERING

De school is verzekerd bij ETHIAS voor ongevallen die de kinderen overkomen :

 • op weg van en naar school
 • tijdens de schooluren
 • tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband

De vergoeding betreft enkel geneeskundige verzorging. De stoffelijke schade zonder lichamelijke verwondingen, vb. brillen, kledingstukken,… worden niet gedekt door de schoolverzekering.

De school is niet verantwoordelijk bij beschadiging van kledingstukken tijdens het spel of door wild gedrag.

Te volgen stappen ingeval van ongeval :

 • Invullen van aangifteformulier door de school, ouders en arts.
 • De school stuurt dit formulier door naar Ethias. Alle kosten worden betaald door de ouders.
 • Bij terugbetaling door het ziektefonds vragen de ouders een bewijs van opleg. (einde schadegeval!)
 •  De directie stuurt dit bewijs op aan de verzekering.
 • De verzekering betaalt de rechthebbende terug via overschrijving.

SCHOOLBENODIGDHEDEN

 

HANDBOEKEN EN ANDERE SCHOOLBENODIGDHEDEN

Wij gebruiken enkel nieuwe handboeken conform de eindtermen. Alle handboeken, schriften en andere schoolbenodigdheden mogen de leerlingen gratis gebruiken. Bij verlies of beschadiging vraagt de school een vergoeding. Wij vragen uw medewerking om de kinderen te leren alle boeken met veel zorg te behandelen en ze niet te beschadigen. Kinderen komen vaak thuis met veel te zware boekentassen. Controleer daarom regelmatig de boekentas op overbodigheden. Ook in de school wordt hieraan aandacht besteed.

TURNKLEDIJ

Voor de lessen L.O. kan u in de school een gympak een T-shirt aanschaffen, voorzien van het logo van de school. Het leergebied L.O. leert de kinderen discipline; wij vragen dan ook dat de leerlingen steeds hun turnkledij dragen. De gympakjes worden minstens vóór elke vakantieperiode meegenomen naar huis voor een wasbeurt. Om veiligheidsredenen dragen de kinderen geen juwelen tijdens de les L.O. en zwemmen.

ZWEMMEN

De kinderen van de lagere school gaan tweewekelijks zwemmen. Een zwembeurt kost 1 euro. De betalingen worden per trimester afgerekend. De kleuters van de derde kleuterklas gaan zwemmen vanaf het tweede trimester. Het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat één klas gedurende 1 schooljaar gratis zwemt. Voor onze school is dat het zesde leerjaar.

KLASAGENDA / HEEN-EN-WEER-SCHRIFTJE

De kleuters hebben een heen-en-weerschriftje waarin je als ouder nuttige info vindt over het reilen en zeilen in de kleuterklas. Het schriftje is een communicatiemiddel met de school. Indien u iets te melden hebt of vragen hebt aarzel dan niet dit in het schriftje te schrijven. De leerlingen van de lagere school hebben een agenda waarin huistaken, lessen en mededelingen voor de ouders genoteerd worden. Als school verwachten wij dat ouders dagelijks de agenda van hun kind nakijken zodat u kennis heeft van de taken en lessen die uw kind te maken heeft. Bovendien stimuleert u uw kind als u interesse toont voor zijn/haar huiswerk. Vaak is huiswerk de inoefening van wat men overdag leerde. Over de schouder van het kind kan men meekijken of het de gegeven leerstof onder de knie heeft. Het is beter aan de klasleerkracht te signaleren dat een kind er niets van begrepen heeft, dan het huiswerk in zijn/haar plaats te maken. Lezen is enorm belangrijk. Stimuleer daarom het lezen dagelijks.

LEERLINGENVERVOER

Op vraag van de ouders kunnen leerlingen met de bus van en naar school worden gebracht. De bus rijdt ’s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag. De route en uurregeling van de bus wordt bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld. Volgens de ministriële omzendbrief van 19/08/02 inzake leerlingenvervoer is de school verplicht voor het leerlingenvervoer een bijdrage te vragen.

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.

OPENLUCHTKLASSEN

De leerlingen van de derde graad gaan jaarlijks op openluchtklas. Afwisselend trekken ze op bosklas of zeeklas. Deze openluchtklas gaat meestal door in oktober. Informatie en inschrijvingsformulieren worden in de loop van het tweede trimester meegegeven aan uw kind.

CULTUURKLASSEN

De leerlingen van de 2de graad (3de en 4de leerjaar) volgen één week cultuurklas i.s.m. de dienst cultuur van het gemeentebestuur van Herzele.

SPORT OP SCHOOL

De gemeentelijke basisschool is een sportactieve school. Op woensdagnamiddag nemen wij onder leiding van de sportgangmaker van de school deel aan sportmanifestaties in samenwerking met SVS. Omdat wij achter de leuze ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ staan heerst in onze school een gezonde sportcultuur. Wij moedigen kinderen aan zoveel mogelijk te sporten.

CULTUUR OP SCHOOL

Regelmatig wonen zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere afdeling een theater- of filmvoorstelling bij in het cultureel centrum “De Steenoven”. Jaarlijks staat er een schoolreis op het programma en bezoeken we musea en historische steden. Taalvaardigheid is een ‘must’ in de huidige maatschappij. Wij moedigen dan ook het lezen van boeken aan en nemen deel aan tal van activiteiten zoals de Voorleesweek, de Jeugdboekenweek, het Groot Nederlands Dictee, Gedichtendag,… Voorlezen en lezen doet kinderen groeien. Maak er ook thuis het leukste kwartiertje van de dag van ! Andere culturele activiteiten worden in het dagelijks schoolgebeuren verwerkt. Ook feesten maakt deel uit van ‘onze cultuur’. Elk jaar organiseren wij verschillende activiteiten. Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken alle kinderen en verrassen hen met een geschenk. Jaarlijks houden wij een schoolfeest.

LEEFREGELS

Afspraken zijn de beste garantie voor een vlotte werking binnen de school. Maandelijks wordt in de klas een leefregel – aandachtspunt in de kijker geplaatst. De leerlingen dienen deze leefregels na te leven om zo mee te bouwen aan een leefomgeving waar respect en vertrouwen primeren. Ook van ouders en/of grootouders verwachten we dat ze zich aan afspraken voor een vlotte schoolorganisatie houden. Sociale vaardigheden bespreken we via de Axenroos.

KLEDIJ

Wij verwachten dat de kledij, de haartooi en de algemene hygiëne van de leerlingen verzorgd is. Wij respecteren overtuiging en cultuur, voor zover het strookt met de algemeen geldende normen van goed gedrag en zeden. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de kledij. Wij vragen u jassen en kledij te voorzien van een naam. Het is beter als u aan uw kind geen waardevolle voorwerpen meegeeft naar school.

ALS ER WAT KRIEBELT…

Luizen zijn in alle scholen een vervelende maar steeds weerkerend probleem. Als schoolteam zetten wij dan ook de nodige stappen om ervoor te zorgen dat een beginnende plaag tijdig onderdrukt wordt. Wij vragen dan ook aan de ouders om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als luizen opduiken. Wij schakelen onmiddellijk het CLB in en adviseren de ouders zo goed mogelijk. Wij vragen dit advies nauwgezet op te volgen. Nuttige info : www.natkambende.be

EN NOG DIT…

 

SAMEN SCHOOL MAKEN !

Een eigentijdse school vraagt een cultuur van openheid en communicatie. We willen dat niet alleen de kinderen maar ook ouders zich thuis voelen op school. Onze school staat steeds open voor u. Aarzel niet om met uw vragen, bedenkingen, … bij ons aan te kloppen. De grote maar ook de kleine problemen zijn het bespreken waard. Omdat het over úw kind gaat vraagt een goed gesprek voldoende tijd en verloopt het best in een rustige sfeer. Daarom vragen we u vriendelijk vooraf een afspraak te maken. Aan de schoolpoort leggen ouders en grootouders vele sociale contacten. Uiteraard wordt daar ook het schoolleven besproken. Dat is positief ! Wanneer echter negatieve zaken aan de orde komen is het best dat wij – de leerkrachten en/of de directie- daarvan op de hoogte zijn, zodat wij kort op de bal kunnen spelen. Een goede communicatie is voor ons onontbeerlijk. Samen met u willen wij immers de totale persoonlijkheid van uw kind helpen ontplooien. U kan met uw vragen steeds bij de klasleerkracht van uw kind terecht. Wij vragen u wel de leerkrachten niet te storen tijdens de lesuren. Vóór of na de school, of na afspraak kan u gerust de leerkracht spreken. Wanneer u een langer gesprek wenst, verwittigt u best vooraf. Ook de directeur houdt zich ter beschikking van de ouders. Wanneer u een gesprek wenst met de directie komt u langs op school of maakt u vooraf een afspraak. Een woordje van dank of waardering kan veel betekenen voor iedereen die zich op school inspant voor uw kind !

VANDAAG: dinsdag 3 mei 2016
Snelnieuws

Een optreden van K3 op onze school???? Verzamel dan, samen met ons, zoveel mogelijk oude batterijen!

Check ook het menu 'BRIEVEN' voor meer info betreft warme maaltijden, verlofdagen,...

Ga naar onze activiteitenkalender…

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.

Tags
Recente reacties